Alapszabály

Home »  Alapszabály

A Tőzegtavak Horgász Egyesület

Alapszabálya
( egységes szerkezetben)

A 2021. július 2. napján egységes szerkezetbe foglalva a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.
évi V. törvény (Ptk.), az egyesülési jogról, a közhasznúságról, valamint a civil szervezetek
működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.) az alábbi tartalommal
fogadják el az egyesület alapszabályát:

I. Általános rendelkezések

 1. Az egyesület neve: Tőzegtavak Horgász Egyesület
 2. Az egyesület rövidített neve: Tőzegtavak HE
 3. Az egyesület székhelye: 9144 Kóny, Rákóczi u. 5. /Faluház/
 4. Levelezési címe: 9144 Kóny, Rákóczi u. 5.
 5. Bélyegzője: kör alakú és téglalap alakú

A körbélyegző: Felül: Tőzegtavak Horgász Egyesület

Középen: kettős horog
Alul: Kóny

A téglalap alakú bélyegző:

Tőzegtavak HE
Székhely: 9144 Kóny, Rákóczi u. 5.
Levelezési cím: 9144 Kóny, Rákóczi u.5.
Adószám: 18528343-1-08

 1. Az egyesület a tevékenységét Magyarország területén végzi, Magyarország
  Alaptörvénye szerint.
 2. Az egyesület jogi személy.
 3. Az egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete
  pártoktól független, és azoknak anyagi támogatást nem nyújt, illetve nem kap,
  továbbá országgyűlési és megyei, valamint önkormányzati képviselőjelöltet
  nem állít, és nem támogat.
  II. Az egyesület célja és feladatai
 4. Az egyesület célja:

2
a. az egészséges életmódra nevelés, a szabadidő kulturált eltöltésének a
biztosítása,
b. a horgászat, a versenyhorgászat, horgászsport népszerűsítése és
fejlesztése,
c. az egyesületi tagság horgászérdekeinek képviselete és védelme,
valamint a kedvező horgászlehetőségek megteremtésének elősegítése,
d. a tagság igény szerinti ellátása a horgászathoz szükséges
okmányokkal,
e. a horgászoknak, a horgász erkölcs és etika írott és íratlan
szabályainak betartására és betartatására szolgáló ismeretek
közreadása,
f. a természet védelme, kiemelten a horgászvíz és az abban található
élővilág, valamint a vízpart tisztaságának megóvása, tevékeny fellépés
a károkozókkal szemben,
g. a fiatalok bevonása a horgászsportba, a természet, a vízparti
környezet védelmére való nevelésük, a gyermek és ifjúság horgászok
oktatása, ismereteik fejlesztése által a horgász és a versenysport
utánpótlás megteremtése,
h. anyagi lehetőségekhez mérten biztosítja a rendszeres egyesületi
élethez szükséges feltételeket, a horgászattal összefüggő
szakismeretek gyarapítását,
i. elősegíti, hogy tagjai a horgászattal összefüggő törvényeket,
jogszabályokat, előírásokat, egyéb rendelkezéseket, a horgászrend
szabályait megismerjék, betartsák és betartassák,
j. a saját szabályzatainak a betartásával és betartatásával segíti a
halászati törvény és horgászrend ellenes cselekmények megelőzését,
és elkerülését, valamint a vizek és a természet tisztaságának védelmét.

 1. Az egyesület célját különösen a következő eszközökkel valósítja meg:
  a. közreműködik az egészséges életmódra nevelésben,
  b. horgász versenyeket szervez,
  c. együttműködik más horgászegyesületekkel,
  d. részt vesz a horgászat, a horgász versenysport népszerűsítésében,
  e. rendszeres találkozót, rendezvényeket szervez tagjai részére,
  f. oktatásokat és előadásokat szervez a természet, a vízi környezet
  szeretetére és védelmére,
  g. nemzetközi kapcsolatokat tart fenn,
  h. biztosítja tagjainak a rendszeres egyesületi élethez szükséges
  feltételeket,
  i. segíti a hatóságokat az orvhalászat és az orvhorgászat megelőzésében,
  leküzdésében, a vizek tisztaságának megóvásában, a természet
  védelmében,
  j. a tagság érdekei és a testületek döntése szerint horgászversenyeket és
  egyéb rendezvényeket szervez.
 2. Az egyesület az Alapszabályban meghatározott cél szerinti tevékenységet
  (alapcél szerinti tevékenység) folytathat és – célja megvalósítása gazdasági
  feltételeinek biztosítása érdekében – gazdasági-vállalkozási tevékenységet is
  végezhet, amennyiben ez az alapcél szerinti tevékenységét nem veszélyezteti.

3

III. Az egyesület tagsága

 1. Az egyesületnek lehetnek rendes, pártoló és tiszteletbeli tagjai.
 2. Az egyesület rendes tagjai azok a bel- és külföldi természetes személyek, akik
  írásban nyilatkoznak a belépési szándékukról, elfogadják az egyesület céljait
  és vállalják az ezzel járó kötelezettségek teljesítését.
 3. Az egyesület tagjává választást a jelölt – a megfelelően kitöltött és aláírt
  belépési nyilatkozat benyújtásával – kérelmezheti.
 4. A belépési nyilatkozatot az Elnökhöz, az egyesület képviselőjéhez kell
  benyújtani. A kérelmet az Elnök terjeszti az egyesület illetékes testülete, a
  Vezetőség elé, és az egyesület rendes tagjává választásról a Vezetőség egyszerű
  szótöbbséggel dönt. A tagok személyére vonatkozó adatok nem nyilvánosak.
 5. Az egyesület tagjai tagsági díjat fizetnek. A tagsági díj mértékéről a Vezetőség
  dönt.
 6. Pártoló tagok azok a bel- és külföldi természetes és jogi személyek lehetnek,
  akik/amelyek a rendes tagsággal járó kötelezettségeket nem vállalják, de
  valamilyen módon rendszeresen támogatják, segítik az egyesület tevékenységét.
  Az egyesület pártoló tagjává választásról a Vezetőség egyszerű szótöbbséggel
  dönt.
 7. Tiszteletbeli tagnak, tiszteletbeli egyesületi vezetőnek választhatók a közgyűlés
  által azok a magánszemélyek, akik az egyesületnek különleges, kiemelkedő
  szolgálatot tettek.
 8. Az egyesületnek csak az lehet tagja, aki nem áll állami horgászjegy váltásának
  tilalma alatt, valamint egyesületi tagságot kizáró horgász fegyelmi büntetés
  hatálya alatt.
 9. Ifjúsági tagként lehet felvenni a 14 és 18 év közötti fiatalokat. A
  gyermekhorgászok csak a szülő írásbeli beleegyezése után léphetnek be az
  egyesületbe.
 10. Amennyiben indokolt, valamennyi felsőoktatási intézményben tanulmányokat
  folytató, illetve tartós külföldi szolgálatot teljesítők, vagy tartósan betegek az
  egyesületi tagság megőrzése érdekében, az egyesület tagjaként
  tagdíjkedvezményt kaphatnak. Az ebben az esetben fizetendő folyamat
  fenntartási díj az éves tagdíj. A folyamatfenntartás maximális időtartama 4 év
  lehet.
 11. Az egyesület tagja lehet nem magyar állampolgár is.
 12. A tagok joga és kötelességei:
  A tagokat az alapszabályban foglalt jogok és kötelezettségek egyenlő arányban
  illetik illetve terhelik.
  a. Az egyesület tagja jogosult az egyesület tevékenységében részt venni,
  b. Javaslattételi és szavazati joggal rendelkeznek az egyesület döntést
  igénylő ügyeiben,
  c. Választhatók egyesületi tisztségekre és megválasztják az egyesület
  tisztségviselőit,
  d. Részt vesznek és véleményt alkothatnak az egyesület rendezvényein,
  e. Jogosultak az egyesület által nyújtott szolgáltatásokat igénybe venni,
  f. Jogosultak a közgyűlésen részt venni, szavazati jogát gyakorolni, a
  közgyűlés rendjének megfelelően felszólalni, kérdéseket feltenni,

4
javaslatokat és észrevételeket tenni, távolmaradását alapos indokkal
alátámasztani,
g. Kötelesek tagdíjat fizetni – kivéve a tiszteletbeli tag,
h. Kötelesek az egyesület érdekeit elősegíteni,
i. Kötelesek eleget tenni az alapszabályban meghatározott
kötelezettségeknek,
j. Kötelesek az egyesület szerveinek határozatait betartani.

 1. A rendes tagok jogosultak a közgyűlésen szavazati joggal részt venni, az
  egyesület szervezetében tisztséget vállalni, az egyesület szolgáltatásait,
  eszközeit meghatározott feltételek mellett igénybe venni.
 2. A rendes tag a 8. pontban meghatározott jogokkal és kötelességekkel
  rendelkezik. A pártoló tag jogai és kötelességei megegyeznek a rendes tag
  jogaival és kötelességeivel, kivéve, hogy szavazati joggal nem rendelkezik
  tisztségbe nem választható, a közgyűlésen tanácskozási joggal részt vehet. A
  pártoló és tiszteletbeli tagok az egyesületi szervek döntéshozatalában csak
  tanácskozási joggal vehetnek részt. A tiszteletbeli tag jogai és kötelességei
  megegyeznek a pártoló tag jogaival és kötelességeivel, kivéve, hogy tagdíjat
  nem kell fizetnie. A pártoló tag az egyesület tevékenységében csak vagyoni
  hozzájárulással vesz részt, a tiszteletbeli tagot az egyesület Elnökének
  javaslatára az egyesület tagjai választják meg a közgyűlésen.
 3. Az egyesület tagjai kötelesek az alapszabályban meghatározott tagi
  kötelezettségeket teljesíteni. Az egyesület tagja nem veszélyeztetheti az
  egyesület céljának megvalósítását és az egyesület tevékenységét. A tag tagsági
  jogait személyesen gyakorolhatja. A tagsági jogok forgalomképtelenek és nem
  örökölhetők.
 4. A tagsági jogviszony megszűnik:
  a. a tag kilépésével;
  b. a tagsági jogviszony egyesület általi felmondásával;
  c. a tag kizárásával;
  d. a tag halálával.
 5. Kilépés: A tag tagsági jogviszonyát az egyesület képviselőjéhez intézett írásbeli
  nyilatkozattal bármikor, indokolás nélkül megszüntetheti.
 6. Felmondás: Az egyesületi jogviszony felmondható, ha az egyesületi tag egy
  évig nem fizet tagdíjat és tagdíj-tartozását a Vezetőség felszólításának
  kézhezvételét követő harminc (30) napon belül sem egyenlíti ki. A
  felszólításban a tagot a fizetési kötelezettség ismételt elmulasztásának
  jogkövetkezményére – nevezetesen a megadott határidő eredménytelen eltelte
  esetén tagsági viszonyának felmondására – figyelmeztetni kell.
 7. Kizárás: A tagnak jogszabályt, az egyesület alapszabályát vagy közgyűlési
  határozatát súlyosan vagy ismételten sértő magatartása esetén a közgyűlés –

5
bármely egyesületi tag vagy egyesületi szerv kezdeményezésére – a taggal
szemben kizárási eljárást folytathat le, ha az alapszabály a tisztességes eljárást
biztosító szabályokat meghatározta.
Ennek megfelelően a taggal írásban közölni kell az eljárás megindítását,
annak okát, bizonyítékait. A tagnak joga van észrevételeinek előadására
írásban, illetve szóban a döntéshozó szerv előtt. A tag kizárását kimondó
határozatot írásba kell foglalni, és indokolással kell ellátni.
Az indokolásnak tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket és
bizonyítékokat, továbbá a jogorvoslati lehetőségről való tájékoztatást. A kizáró
határozatot a taggal közölni kell. A kizáró határozat ellen fellebbezésnek helye
nincs.

 1. A tagsági jogviszony megszűnéséről a közgyűlés határozatot hoz.
 2. Az egyesületnek nem lehet tagja az, aki horgászjegy váltásának tilalma,
  illetőleg az egyesületi tagságot kizáró horgász fegyelmi büntetés hatálya alatt
  áll.
 3. Ifjúsági tagnak 18. éven aluli fiatalkorúakat lehet felvenni.
 4. Az egyesület rendes tagjai évente tagdíjat fizetnek, melyet minden év június 30.
  napjáig kell az egyesület pénztárába befizetni. Tagsági díj fizetése minden
  egyesületi tag részére kötelező. Ennek mértékét a Vezetőség állapítja meg.
  Tagsági viszony fenntartására van lehetőség, éves díja a mindenkori tagdíj
  összegének megfelelő összeg, amit az egyesület pénztárába történő egyösszegű
  befizetéssel lehet megváltani. A tagfenntartási díj megfizetésének határideje
  minden év június 30. napjáig.
 5. Elhalálozás, felmondás vagy kizárás esetén a tagdíjfizetés kötelezettség
  megszűnik, de a már befizetett tagdíjak és egyéb díjak vissza nem követelhetők.
 6. Az egyesület tagja, vezető tisztségviselője és felügyelőbizottsági tagja kérheti a
  bíróságtól a tagok és az egyesület szervei által hozott határozat hatályon kívül
  helyezését, ha a határozat jogszabálysértő vagy az alapszabályba ütközik.
  A határozat hatályon kívül helyezése iránt attól az időponttól számított
  harminc napon belül lehet keresetet indítani az egyesület ellen, amikor a
  jogosult a határozatról tudomást szerzett vagy a határozatról tudomást
  szerezhetett volna. A határozat meghozatalától számított egyéves, jogvesztő
  határidő elteltével per nem indítható.
  IV. Az egyesület szervei és azok hatásköre, valamint a vezető tisztségviselőkre
  vonatkozó szabályok
  A/ A közgyűlés
 7. Az egyesület legfőbb döntéshozó szerve a közgyűlés. A közgyűlés dönthet az
  egyesületet érintő minden kérdésben. A közgyűlés nem nyilvános, azon a
  tagokon és az ügyvezetésen kívül a közgyűlés összehívására jogosult által

6
meghívottak, és az alapszabály vagy a közgyűlés határozata alapján
tanácskozási joggal rendelkező személyek vehetnek részt.

 1. A közgyűlés hatáskörébe tartozik:
  a. az alapszabály elfogadása, módosítása;
  b. az egyesület megszűnésének, egyesülésének és szétválásának
  elhatározása;
  c. a vezető tisztségviselők (elnök és alelnök, gazdasági felelős, felügyelő
  bizottság elnöke és tagjai, fegyelmi bizottság elnöke és tagjai, vezetőség
  tagjai) megválasztása 5 évre, visszahívása, díjazásának megállapítása;
  d. az éves költségvetés elfogadása;
  e. az éves beszámoló – ezen belül az ügyvezető szervnek (vezetőség) az
  egyesület vagyoni helyzetéről szóló jelentésének – elfogadása;
  f. a vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető
  tisztségviselő az egyesülettel munkaviszonyban áll;
  g. az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az egyesület
  saját tagjával, vezető tisztségviselőjével, a felügyelőbizottság tagjával
  vagy ezek hozzátartozójával köt;
  h. a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok, a vezető tisztségviselők és a
  felügyelőbizottsági tagok vagy más egyesületi szervek tagjai elleni
  kártérítési igények érvényesítéséről való döntés;
  i. a választott könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának
  megállapítása;
  j. a végelszámoló kijelölése;
  k. a fegyelmi szabályzat elfogadása és módosítása;
  l. azok a kérdések, amelyeket az Alapszabály vagy bármely jogszabály a
  közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.
 2. A közgyűlést a vezetőség hívja össze évente legalább egyszer. A közgyűlést a
  jogszabályban meghatározott rendkívüli esetekben is össze kell hívni. A
  közgyűlésre a meghívást a hely, az időpont és a javasolt napirendi pontok
  megjelölésével legalább 15 (tizenöt) nappal korábban meg kell küldeni a tagok
  részére, a helyben szokásos módon. Helyben szokásos módnak minősül az
  írásbeli értesítés, valamint az egyesület székhelyén történő kifüggesztés.
  A közgyűlési meghívónak az alábbiakat kell tartalmaznia:
  a. közgyűlést összehívó szerv vagy személy neve, székhelye,
  b. közgyűlés időpontja,
  c. közgyűlés helye,
  d. napirendi pontok,
  e. figyelemfelhívás határozatképtelenség esetére,
  f. a napirendet a meghívóban olyan részletességgel kell feltüntetni, hogy
  a szavazásra jogosultak a tárgyalni kívánt témakörökben álláspontjukat
  kialakíthassák.
 3. A vezetőség köteles a közgyűlést összehívni a szükséges intézkedések megtétele
  céljából, ha

7

a. az egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi;
b. az egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat
esedékességkor teljesíteni; vagy
c. az egyesület céljainak elérése veszélybe került.
Ezen okok alapján összehívott közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra
okot adó körülmény megszüntetése érdekében intézkedést tenni, vagy az
egyesület megszüntetéséről dönteni.

 1. A közgyűlést az egyesület székhelyén kell megtartani, vagy ha a székhely erre
  nem alkalmas, akkor a közgyűlés a székhely szerinti közigazgatási területen
  belül, erre alkalmas más címre is összehívható. Ha a döntéshozó szerv ülését
  nem szabályszerűen hívták össze, az ülést akkor lehet megtartani, ha az ülésen
  valamennyi részvételre jogosult jelen van, és egyhangúlag hozzájárul az ülés
  megtartásához.
 2. A közgyűlési meghívónak tartalmaznia kell azt a figyelmeztetést, hogy
  amennyiben az eredeti időpontra összehívott közgyűlés határozatképtelen, úgy
  a meghirdetett időpontot követő 30 nap múlva összehívott megismételt
  közgyűlést – az eredeti napirendben szereplő kérdések vonatkozásában – a
  megjelentek számára tekintet nélkül határozatképesnek kell tekinteni.
 3. A közgyűlési meghívó kézbesítésétől vagy közzétételétől számított 5
  munkanapon belül a tagok és az egyesület szervei a közgyűlést összehívó
  szervtől vagy személytől a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés
  indoklásával. A napirend kiegészítésének tárgyában a közgyűlést összehívó
  szerv vagy személy jogosult dönteni. Ha a napirend kiegészítése iránti
  kérelemről a közgyűlést összehívó szerv vagy személy nem dönt, vagy azt
  elutasítja, a közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát
  megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában.
 4. Közgyűlést össze kell hívni, ha azt a bíróság elrendeli, illetőleg, ha legalább a
  tagok 10 %-a – az ok és a cél írásban történő megjelölésével – kívánja. A tagok
  írásbeli kérelme alapján az Elnök a kérelem beérkezést követő 30 napon belül,
  a kérelemben megjelölt ok megjelölésével, gondoskodik a közgyűlés
  összehívásáról.
 5. A közgyűlésen szavazati joggal vehet részt az egyesület minden tagja, a pártoló
  és a tiszteletbeli tag kivételével.
 6. A közgyűlés lefolytatásához levezető elnököt, jegyzőkönyvvezetőt és kettő
  hitelesítőt kell választani.
 7. A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,
  a. akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít, vagy az
  egyesület terhére másfajta előnyben részesít;
  b. akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;
  c. aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;

8
d. akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki az egyesületnek
nem tagja vagy alapítója;
e. aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló
kapcsolatban áll; vagy
f. aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.

 1. A közgyűlés határozatait általában egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással
  hozza. A közgyűlés határozatképes, ha a tagok több mint fele jelen van.
  Határozatképtelenség esetén az ugyanolyan napirenddel összehívott ismételt
  közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes, amennyiben a
  tagságot erre a jogkövetkezményre a megismételt közgyűlés meghívójában,
  illetve ugyanazon a napon tartandó megismételt közgyűlés esetén az eredeti,
  rendes közgyűlés meghívójában figyelmeztették. Ugyanazon a napon –
  változatlan napirend mellett – egy órával később az eredetileg
  határozatképtelen közgyűlés érvényesen megtartható, amennyiben ezt a
  meghívó tartalmazza.
 2. Az egyesület alapszabályának módosításához a jelen lévő tagok
  háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.
  Az egyesület céljának módosításához és az egyesület megszűnéséről szóló
  közgyűlési döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes
  szótöbbséggel hozott határozata szükséges.
  B/ A Vezetőség, Elnök, a vezetés működési rendje
 3. Az egyesület ügyvezetését az Vezetőség látja el. Az egyesület vezető
  tisztségviselői a Vezetőség tagjai. A Vezetőség tagjait és Elnökét a közgyűlés
  választja 5 évre. A vezető tisztségviselőket az egyesület tagjai közül kell
  választani, az Alapszabály felhatalmazása alapján.
  A Vezetőség tagjai kötelesek a közgyűlésen részt venni, a közgyűlésen az
  egyesülettel kapcsolatos kérdésekre válaszolni, az egyesület tevékenységéről és
  gazdasági helyzetéről beszámolni. A mandátum bármely okból történő
  megszűnésekor a közgyűlés új tagot választ
  .
 4. A vezetőség tagjai:

Elnök, Alelnök, Gazdasági felelős, valamint 4-fő a közgyűlés által
választott egyesületi tag
A vezetőség – a közgyűlés kizárólagos hatáskörét érintő kérdések
kivételével – az egyesületet érintő bármely kérdésben intézkedik, és
állást foglal.
Az Vezetőség feladatkörébe tartozik:
a. az egyesület napi ügyeinek vitele, az ügyvezetés hatáskörébe tartozó
ügyekben a döntések meghozatala;
b. a beszámolók előkészítése, és azoknak a közgyűlés elé terjesztése;
c. az éves költségvetés elkészítése, és annak a közgyűlés elé terjesztése;

9
d. az egyesületi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és
befektetésére vonatkozó, a közgyűlés hatáskörébe nem tartozó döntések
meghozatala és végrehajtása;
e. az egyesület jogszabály és az alapszabály szerinti szervei
megalakításának, és a tisztségviselők megválasztatásának előkészítése;
f. a közgyűlés összehívása, a tagság és az egyesület szerveinek értesítése;
g. az ügyvezető szerv által összehívott közgyűlés napirendi pontjainak
meghatározása;
h. részvétel a közgyűlésen, és válaszadás az egyesülettel kapcsolatos
kérdésekre;
i. a tagság nyilvántartása;
j. az egyesület határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek
vezetése;
k. az egyesület működésével kapcsolatos iratok megőrzése;
l. az egyesületet érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori
vizsgálata és annak bekövetkezte esetén az e törvényben előírt
intézkedések megtétele.

 1. A Vezetőség kizárólagos hatáskörében meghatározza a szervezeti és működési
  szabályzatot, benne ügykezelési, gazdálkodási és fegyelmi előírásokkal,
  meghatározza a közgyűlés által elfogadott kereteken belül a részletes éves
  költségvetést és munkatervet.
 2. A Vezetőség a tevékenységéről rendszeresen beszámol a közgyűlésnek.
 3. A Vezetőség üléseit szükség szerint, de legalább félévente tartja. Az üléseket a
  napirend közlésével az elnök hívja össze írásban, a napirendi javaslat
  feltüntetésével, az ülés előtt legalább nyolc (8) nappal. Határozatképes az ülés,
  ha azon a vezetőségi tagok több mint fele jelen van. Az Vezetőség összehívását
  – a napirend megjelölésével – bármely vezetőségi tag kezdeményezheti.
  Amennyiben az Elnök nyolc (8) napon belül az összehívásról nem intézkedik,
  úgy a kezdeményező tag, vagy a tagok jogosultak a vezetőségi ülés
  összehívására. Ha az ülés nem szabályszerűen lett összehívva, a Vezetőség
  határozatot csak akkor hozhat, ha valamennyi tag jelen van, és a
  határozathozatal ellen senki sem tiltakozik. A Vezetőség ülése nem nyilvános.
  A Felügyelő Bizottság elnöke a Vezetőség ülésein meghívottként, tanácskozási
  joggal vesz részt.
 4. A Vezetőség a határozatait a jelenlévő tagok egyszerű szótöbbségével, nyílt
  szavazással hozza meg.
 5. A vezetőségi ülésen külön meghívás alapján meghívott részt vehet,
  tanácskozási és szavazati jog nélkül.
 6. A Vezetőség a feladatok ellátására tagok és külső szakértők felkérésével eseti
  szakmai bizottságokat, munkacsoportokat hozhat létre.

.

10

 1. Az egyesületet a bíróság, más hatóságok és hivatalos szervek előtt, valamint
  más szervezetekkel és harmadik személyekkel szemben az Elnök önállóan
  képviseli, de e jogkörét esetenként a Vezetőség bármely tagjára átruházhatja.
  Az egyesület bankszámlája feletti rendelkezésre az Elnök önállóan jogosult.
  Az Elnök feladatai és hatásköre:
  a. a közgyűlés, valamint a Vezetőség üléseinek előkészítése és
  összehívása,
  b. az egyesület képviselete,
  c. az Alapszabály betartásának, a közgyűlés és a Vezetőség
  határozatainak végrehajtásának felügyelete,
  d. irányítja az egyesület tevékenységét és gazdálkodását,
  e. mindazon feladatokat ellátja, amelyeket jogszabály, az Alapszabály,
  illetőleg a közgyűlés vagy a Vezetőség a hatáskörébe utal.
 2. Az elnök akadályoztatása vagy tisztségének bármely okból történő megszűnése
  esetén az egyesületet az egyesület alelnöke képviselheti.
 3. Az alelnök feladatai és hatásköre:

a. Az alelnök segíti az egyesület elnökét feladatai elvégzésében,
b. a Megyei Szövetség rendezvényein képviseli az egyesületet,
c. végzi az elnök által írásban átruházott munkafeladatokat,
d. előkészíti a közgyűlés és a vezetőség elé kerülő előterjesztéseket,
e. gondoskodik a közgyűlés és a vezetőségi ülések jegyzőkönyvének
vezetéséről,
f. irányítja, illetve ellátja az egyesület szerveinek írásbeli teendőit,
g. szervezi az egyesület rendezvényeit,
h. kezeli az egyesület iratait,
i. vezeti a határozatok tárát,
j. vezeti az egyesület tagnyilvántartását.

 1. Az egyesület gazdasági felelőse:

a. intézi az egyesület gazdasági ügyeit, az egyesület vagyoni
helyzetéről az Elnöknek és a Vezetőségnek rendszeresen beszámol,
b. elkészíti az éves költségvetést, a vagyon-mérleget és azokat a
Vezetőség, majd a közgyűlés elé terjeszti,
c. vezeti a pénztárkönyvet,
d. kezeli az egyesület bevételi és kiadási bizonylatait.

 1. Megszűnik a vezető tisztségviselői megbízatás:

a. a határozott idejű megbízatás esetén a megbízás időtartamának
lejártával;
b. a megszüntető feltételhez kötött megbízatás esetén a feltétel
bekövetkezésével;
c. visszahívással;
d. lemondással;
e. a vezető tisztségviselő halálával;
f. a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége
ellátásához szükséges körben történő korlátozásával;

11
g. a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi
ok bekövetkeztével.

 1. A vezető tisztségviselő visszahívását az egyesült tagjainak legalább 10 %-a
  és/vagy a felügyelő bizottság indokolt írásbeli javaslattal a Vezetőség
  kezdeményezheti. A visszahívásról a közgyűlés dönt.
 2. A tisztségviselő tisztségéről bármikor lemondhat, azonban ha az egyesület
  működőképessége ezt megkívánja, a lemondás csak annak bejelentésétől
  számított 30. (harmincadik) napon válik hatályossá, kivéve, ha a közgyűlés az új
  tisztségviselő megválasztásáról már ezt megelőzően gondoskodott. A lemondás
  hatályossá válásáig a tisztségviselő a halaszthatatlan döntések
  meghozatalában, illetve az ilyen intézkedések megtételében köteles részt venni.

C/ Felügyelő Bizottság

 1. Az egyesület és a Vezetőség gazdasági munkáját, működése törvényességét
  háromtagú Felügyelő Bizottság kíséri figyelemmel. A Felügyelő Bizottság az
  egyesület felügyelő szerve. A Felügyelő Bizottság tagjait és elnökét a közgyűlés
  választja meg az egyesület rendes tagjai sorából, többségi szavazattal 5 évre, a
  Vezetőség megválasztásával egyidejűleg. A tagok újraválaszthatók.
 2. A Felügyelő Bizottság tagjai:

A Felügyelő Bizottságnak elnöke és két tagja van.

 1. A Felügyelő Bizottság ülését annak elnöke hívja össze szükség szerint, de
  legalább félévente egyszer, írásban, a napirendi javaslat feltüntetésével, az ülés
  előtt legalább nyolc (8) nappal korábban. Az ülés határozatképes, ha azon a
  testület több mint fele jelen van. Határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. A
  Felügyelő Bizottság egyebekben az ügyrendjét maga állapítja meg.
 2. A Felügyelő Bizottság a vezető tisztségviselőktől jelentést, tájékoztatást,
  felvilágosítást kérhet, a hivatalos iratokba megkötés nélkül betekinthet.
 3. A Felügyelő Bizottság delegált tagja törvényességi észrevételezési joggal részt
  vesz a Vezetőség ülésein, illetve a közgyűlésen. Tevékenységéről beszámol a
  közgyűlésnek.
 4. A Felügyelő Bizottság észrevételeiről írásban tájékoztatja a Vezetőséget.
  Amennyiben észrevételei alapján a Vezetőség nem teszi meg a megfelelő
  intézkedéseket, a Felügyelő Bizottság a közgyűléshez fordulhat. Rendkívül
  indokolt, jogszabályban rögzített esetben felhívására az elnöknek, rendkívüli
  vezetőségi ülést vagy közgyűlést kell összehívnia, az indítványtól számított 30
  napon belül. Ha ez nem történik meg, a Felügyelő Bizottság maga jogosult a
  testület összehívására. Ha súlyos és huzamosan fennálló törvény- vagy
  alapszabály-sértést tapasztal, és észrevételei nyomán sem a Vezetőség, sem a
  közgyűlés részéről nem történik meg a megfelelő intézkedés, az ügyészséghez
  kell fordulnia.
 5. A Felügyelő Bizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek

12
cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem
korlátozták. Nem lehet a Felügyelő Bizottság tagja, akivel szemben a vezető
tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn, továbbá aki, vagy akinek a
hozzátartozója a jogi személy vezető tisztségviselője.

 1. A Felügyelő Bizottság tagság megszűnésére a vezető tisztségviselői megbízatás
  megszűnésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, azzal, hogy a Felügyelő
  Bizottsági tag lemondó nyilatkozatát a jogi személy vezető tisztségviselőjéhez
  intézi.
  D/ Fegyelmi Bizottság
 2. A Fegyelmi Bizottság két tagját és elnökét a közgyűlés választja meg többségi
  szavazattal 5 évre, a Vezetőség és a Felügyelő Bizottság megválasztásával
  egyidejűleg.
 3. A Fegyelmi Bizottság tagjai:

A Fegyelmi Bizottságnak elnöke és két tagja van.

 1. A Fegyelmi Bizottság szükség szerint ülésezik. Feladata a Vezetőség által tett
  javaslat alapján a fegyelmi eljárás lefolytatása és a Vezetőség felé történő
  javaslattétel az egyesület tagjának kizárása tekintetében.
 2. A Fegyelmi Bizottság ülését, annak elnöke hívja össze szükség szerint.

V. A határozatok rendje

 1. A közgyűlésről, valamint a Vezetőség a Felügyelő Bizottság és a Fegyelmi
  Bizottság üléseiről részletes jegyzőkönyvet kell vezetni.
 2. A jegyzőkönyveknek tartalmazniuk kell:

a. a megjelent szavazóképes tagok számát (a Vezetőség és a Felügyelő
Bizottság esetében név szerint),
b. a határozatképességet,
c. a véglegesített napirendet,
d. a hozott határozatok szó szerinti közlését, beleértve hatályukat is,
e. a döntéseket támogatók, ellenzők és tartózkodók számát.

 1. A jegyzőkönyveket hitelesítik:

a. a közgyűlési jegyzőkönyvet a jegyzőkönyv-vezető és két, a közgyűlés
által megválasztott hitelesítő tag,
b. a Vezetőségi, a Felügyelő Bizottsági és a Fegyelmi Bizottsági
jegyzőkönyvet a jegyzőkönyv-vezető és az Elnök.

 1. A testületek határozatairól külön nyilvántartást kell vezetni, amely
  tartalmazza:
  a. a határozat véglegesített szövegét,
  b. a határozatok számát,
  c. a határozathozatal időpontját,

13

d. annak érvényességi körét, hatályát,
e. a testületi döntéseket támogatók, ellenzők és tartózkodók számát.

 1. A testületek döntéseit 15 napon belül írásban közölni kell az érintettekkel,
  valamint évente ki kell adni a „Hatályos Egyesületi Határozatok” c.
  kiadványban, amelyet a tagoknak, illetve a határozatokban érintetteknek meg
  kell kapniuk.
  VI. Az egyesület gazdálkodása
 2. A működéshez szükséges anyagi eszközök forrásai:

a. a cél szerinti tevékenység folytatásából származó bevétel,
b. tagdíj,
c. adomány, támogatás, pályázati bevétel,
d. egyéb bevételek.

 1. A vagyont pénz- és egyéb eszközök, vagyontárgyak képezik.
 2. Minden vagyon és jövedelem az egyesület alapcéljait szolgálja a non-profit
  működés alapelvei szerint.
 3. Az egyesület bankszámlája feletti aláírási és utalványozási jogot az Elnök
  önállóan gyakorolja.
 4. Az egyesület éves költségvetés szerint gazdálkodik. A bevételeit és ráfordításait
  elkülönítetten tartja nyilván.
 5. Az egyesület az éves beszámolót a közgyűlés elé terjeszti elfogadásra. A
  beszámolót a közgyűlés egyszerű szótöbbséggel fogadja el.
 6. Az egyesület pénzügyi és anyagi tevékenységéért, kötelezettség-vállalásaiért
  vagyona mértékéig felel.
 7. Az egyesület megszűnése esetén fennmaradó vagyonáról a közgyűlés dönt.

VII. Az egyesület működésének nyilvánossága

 1. Az egyesület a tagok és a határozatokban érintettek számára minden évben
  közzéteszi a „Hatályos Egyesületi Határozatok” c. kiadványt.
 2. Az egyesület cél szerinti juttatásait bárki által megismerhető módon pályázati
  formához kötheti, ebben az esetben azonban előzetesen pályázati szabályzatot
  kell alkotnia, amely rendelkezik a pályázat nyilvánosságra hozatali módjáról
  is.
 3. Az egyesület irataiba a tagok szabadon betekinthetnek, azokat az irattárazás
  helyszínén tanulmányozhatják. Ez iránti igényüket az Elnöknek jelzik szóban

14
vagy írásban, aki nyolc (8) napon belül az igénylő taggal egyeztetett
időpontban biztosítja a betekintést.
VIII. Vegyes és Záró rendelkezések

 1. Egyesület csak egyesülettel egyesülhet, és csak egyesületekre válhat szét.
  A jogi személy jogutód nélküli megszűnésének általános esetein túl az
  egyesület jogutód nélkül megszűnik, ha
  a. az egyesület megvalósította célját vagy az egyesület céljának
  megvalósítása lehetetlenné vált, és új célt nem határoztak meg; vagy
  b. az egyesület tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a tíz
  főt.
 2. Az egyesület jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők követeléseinek
  kiegyenlítése után fennmaradó vagyont az alapszabályban meghatározott –
  ennek hiányában a nyilvántartó bíróság által kijelölt -, az egyesület céljával
  megegyező vagy hasonló cél megvalósítására létrejött közhasznú szervezetnek
  kell átadni. A fennmaradó vagyon sorsáról a nyilvántartó bíróság a törlést
  kimondó határozatában rendelkezik, a vagyonátruházás teljesítésére szükség
  esetén ügygondnokot rendel ki. A vagyon feletti rendelkezési jog az egyesület
  törlésével száll át az új jogosultra.
 3. Az alapszabályban nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvről
  szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és az egyesülési jogról, a közhasznú
  jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló
 4. évi CLXXV. törvény (Ectv.) rendelkezései az irányadóak.

Záradék:
Jelen alapszabály az egyesület létesítő okiratának a létesítő-okirat módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt hatályos rendelkezéseit tartalmazza, így aláírásommal ezt is igazolom. A
módosított alapszabályt az egyesület 2021. július 2. napján megtartott közgyűlése fogadta el, a
2/2021.(07.02) és a 3/2021.(07.02.) számú határozatával, a módosított rendelkezéseket pedig
fekete dőlt betű jelöli.
Kelt:Kóny, 2021. évi július hó 2. napján

Comments are closed.

Copyright © Minden jog fenntartva!
Premium Designes Themes by Sketch
2024.05.26