Alapszabály

Home »  Alapszabály

Az egyesület legfőbb szerve teljes terjedelmében áttekintette az egyesület 2003. március 24.- én
elfogadott, majd többször módosított alapszabályát a 2011.évi CLXXV. törvény(Civiltv.), a
2013.évi V. törvény(Ptk.) és egyéb hatályos jogszabályok előírásait figyelembe véve. Ennek során
az alapszabály szövegéből elhagyta az aktualitását vesztett, illetve a jelenleg hatályos jogszabályok rendelkezéseivel összhangban nem álló szövegrészt, helyébe a hatályos jogszabályoknak megfelelő rendelkezéseket iktatott és az így módosított alapszabályt egységes szerkezetbe foglalt szöveggel fogadta el az alábbiak szerint:”

A Tőzegtavak Horgász Egyesület
Alapszabálya

Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény valamint a 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről felhatalmazása alapján, az Alapszabály időközben bekövetkezett módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege

I. Általános rendelkezések

 1. Az Egyesület neve: Tőzegtavak Horgász Egyesület
 2. Az Egyesület rövidített neve: Tőzegtavak, HE
 3. Az Egyesület székhelye: 9144 Kóny, Rákóczi u.5. /Faluház/
 4. Levelezési címe: 9144 Kóny Béke utca 13
 5. Bélyegzője kör alakú és téglalap alakú

A körbélyegző: Felül: Tőzegtavak Horgász Egyesület
Középen: kettős horog
Alul: Kóny

A téglalap alakú bélyegző:
Tőzegtavak HE
Székhely: 9144 Kóny, Rákóczi u. 5
Levelezési cím: 9144 Kóny, Béke u. 13
Adószám: 18528343-1-08

 1. Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, Magyarország Alaptörvénye szerint.
 2. Az Egyesület jogi személy.
 3. Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt, illetve nem kap, továbbá országgyűlési és megyei, valamint önkormányzati képviselőjelöltet nem állít, és nem támogat.

II. Az Egyesület célja és feladatai

 1. Az Egyesület célja:
  a.) az egészséges életmódra nevelés, a szabadidő kulturált eltöltésének a biztosítása,
  b.) a horgászat, a versenyhorgászat, horgászsport népszerűsítése és fejlesztése,
  c.) az Egyesületi tagság horgászérdekeinek képviselete és védelme, valamint a kedvező horgászlehetőségek meg-teremtésének elősegítése,

d.) a tagság igény szerinti ellátása a horgászathoz szükséges okmányokkal,

e.) a horgászoknak, a horgász erkölcs és etika írott és íratlan szabályainak betartására és betartatására szolgáló ismeretek közreadása

f.) a természet védelme, kiemelten a horgászvíz és az abban található élővilág, valamint a vízpart tisztaságának megóvása, tevékenyen fellépés a károkozókkal szemben,

g.) a fiatalok bevonása a horgászsportba, a természet, a vízparti környezet védelmére való nevelésük, a gyermek és ifjúság horgászok oktatása, ismereteik fejlesztése által a horgász és a versenysport utánpótlás megteremtése

h.) anyagi lehetőségekhez mérten biztosítja a rendszeres egyesületi élethez szükséges feltételeket, a horgászattal összefüggő szakismeretek gyarapítását,

i.) elősegíti, hogy tagjai a horgászattal összefüggő törvényeket, jogszabályokat, előírásokat, egyéb rendelkezéseket, a horgászrend szabályait megismerjék, betartsák és betartassák,

j.) a saját szabályzatainak a betartásával és betartatásával segíti a halászati törvény és horgászrend ellenes cselekmények megelőzését és elkerülését, valamint a vizek és a természet tisztaságának védelmét,

 1. Az Egyesület célját különösen a következő eszközökkel valósítja meg:
  a.) közreműködik az egészséges életmódra nevelésben,
  b.) horgász versenyeket szervez,
  c.) együttműködik más horgászegyesületekkel,
  d.) részt vesz a horgászat, a horgász versenysport népszerűsítésében,
  e.) rendszeres találkozót, rendezvényeket szervez tagjai részére,
  f.) oktatásokat és előadásokat szervez a természet, a vízi környezet szeretetére és védelmére,
  g.) nemzetközi kapcsolatokat tart fenn,
  h.) biztosítja tagjainak a rendszeres egyesületi élethez szükséges feltételeket,
  i.) Segíti a hatóságokat az orvhalászat és az orvhorgászat megelőzésében, leküzdésében, a vizek tisztaságának megóvásában, a természet védelmében,
  j.) a tagság érdekei és a testületek döntése szerint horgászversenyeket és egyéb rendezvényeket szervez,
 2. Az Egyesület az Alapszabályban meghatározott cél szerinti tevékenységet (alapcél szerinti tevékenység) folytathat és – célja megvalósítása gazdasági feltételeinek biztosítása érdekében – gazdasági-vállalkozási tevékenységet is végezhet, amennyiben ez az alapcél szerinti tevékenységét nem veszélyezteti.

III. Az Egyesület tagsága

 1. Az Egyesületnek lehetnek rendes, pártoló és tiszteletbeli tagjai.
 2. Az Egyesület rendes tagjai azok a bel- és külföldi természetes személyek, akik írásban nyilatkoznak a belépési szándékukról, elfogadják az Egyesület céljait és vállalják az ezzel járó kötelezettségek teljesítését.
 3. Az Egyesület tagjává választást a jelölt – a megfelelően kitöltött és aláírt belépési nyilatkozat benyújtásával – kérelmezheti.
 4. A belépési nyilatkozatot az Elnökhöz, az egyesület képviselőjéhez kell benyújtani. A kérelmet az Elnök terjeszti az egyesület illetékes testülete, a Vezetőség elé, és az Egyesület rendes tagjává választásról a Vezetőség egyszerű szótöbbséggel dönt. A tagok személyére vonatkozó adatok nem nyilvánosak.
 5. Az Egyesület tagjai tagsági díjat fizetnek. A tagsági díj mértékéről a Vezetőség dönt.
 6. Pártoló tagok azok a bel- és külföldi természetes és jogi személyek lehetnek, akik/amelyek a rendes tagsággal járó kötelezettségeket nem vállalják, de valamilyen módon rendszeresen támogatják, segítik az Egyesület tevékenységét. Az Egyesület pártoló tagjává választásról az vezetőség egyszerű szótöbbséggel dönt.
 7. Tiszteletbeli tagnak, tiszteletbeli egyesületi vezetőnek választhatók a közgyűlés által azok a magánszemélyek, akik az Egyesületnek különleges, kiemelkedő szolgálatot tettek.
 8. A tagok joga és kötelességei

a.) Az Egyesület tagja jogosult az egyesület tevékenységében részt venni.
b) Javaslattételi és szavazati joggal rendelkeznek az Egyesület döntést igénylő ügyeiben,
c.) Választhatók egyesületi tisztségekre és megválasztják az egyesület tisztségviselőit,
d.) Részt vesznek és véleményt alkothatnak az Egyesület rendezvényein,
e.) Jogosultak az Egyesület által nyújtott szolgáltatásokat igénybe venni,
f.) Kötelesek a közgyűlésen részt venni, szavazati jogát gyakorolni, a közgyűlés rendjének megfelelően felszólalni, kérdéseket feltenni, javaslatokat és észrevételeket tenni, távolmaradását alapos indokkal alátámasztani,
g.) Kötelesek tagdíjat fizetni – kivéve a tiszteletbeli tag,
h.) Kötelesek az egyesület érdekeit elősegíteni,
i.) Kötelesek eleget tenni az alapszabályban meghatározott kötelezettségeknek,
j.) Kötelesek az egyesület szerveinek határozatait betartani.

 1. A rendes tagok jogosultak a közgyűlésen szavazati joggal részt venni, az Egyesület szervezetében tisztséget vállalni, az Egyesület szolgáltatásait, eszközeit meghatározott feltételek mellett igénybe venni.
 2. A rendes tag a 8. pontban meghatározott jogokkal és kötelességekkel rendelkezik. A pártoló tag jogai és kötelességei megegyeznek a rendes tag jogaival és kötelességeivel, kivéve, hogy szavazati joggal nem rendelkezik tisztségbe nem választ-ható, a közgyűlésen tanácskozási joggal részt vehet. A pártoló és tiszteletbeli tagok az egyesületi szervek döntéshozatalában csak tanácskozási joggal vehetnek részt. A tiszteletbeli tag jogai és kötelességei megegyeznek a pártoló tag jogaival és kötelességeivel, kivéve, hogy tagdíjat nem kell fizetnie. A pártoló tag az egyesület tevékenységében csak vagyoni hozzájárulással vesz részt, a tiszteletbeli tagot az egyesület Elnökének javaslatára az egyesület tagjai választják meg a Közgyűlésen.
 3. Az egyesület tagjai kötelesek az alapszabályban meghatározott tagi kötelezettségeket teljesíteni. Az egyesület tagja nem veszélyeztetheti az egyesület céljának megvalósítását és az egyesület tevékenységét. A tag tagsági jogait személyesen gyakorolhatja. A tagsági jogok forgalomképtelenek és nem örökölhetők.
 4. A tagsági jogviszony megszűnik

a) a tag kilépésével;
b) a tagsági jogviszony egyesület általi felmondásával;
c) a tag kizárásával;
d) a tag halálával

 1. Kilépés: A tag tagsági jogviszonyát az egyesület képviselőjéhez intézett írásbeli nyilatkozattal bármikor, indokolás nélkül megszüntetheti.
 2. Felmondás: Az egyesületi jogviszony felmondható, ha az egyesületi tag egy évig nem fizet tagdíjat és tagdíj-tartozását az Vezetőség felszólításának kézhezvételét követő harminc (30) napon belül sem egyenlíti ki. A felszólításban a tagot a fizetési kötelezettség ismételt elmulasztásának jogkövetkezményére – nevezetesen a megadott határidő eredménytelen eltelte esetén tagsági viszonyának felmondására – figyelmeztetni kell.
 3. Kizárás: A tagnak jogszabályt, az egyesület alapszabályát vagy közgyűlési határozatát súlyosan vagy ismételten sértő magatartása esetén a közgyűlés – bármely egyesületi tag vagy egyesületi szerv kezdeményezésére – a taggal szemben kizárási eljárást folytathat le, ha az alapszabály a tisztességes eljárást biztosító szabályokat meghatározta. Ennek megfelelően a taggal írásban közölni kell az eljárás megindítását , annak okát, bizonyítékait, a tagnak joga van észrevételeinek előadására írásban illetve a döntéshozó szerv előtt is megteheti ezt. A tag kizárását kimondó határozatot írásba kell foglalni és indokolással kell ellátni; az indokolásnak tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat, továbbá a jogorvoslati lehetőségről való tájékoztatást. A kizáró határozatot a taggal közölni kell. A kizáró határozat ellen fellebbezésnek helye nincs.
 4. A tagsági jogviszony megszűnéséről a Közgyűlés határozatot hoz.
 5. Az egyesületnek nem lehet tagja az, aki horgászjegy váltásának tilalma, illetőleg az egyesületi tagságot kizáró horgász fegyelmi büntetés hatálya alatt áll.
 6. Ifjúsági tagnak 18. éven aluli fiatalkorúakat lehet felvenni.
 7. Az Egyesület rendes tagjai évente tagdíjat fizetnek, melyet minden év június 30. napjáig kell az egyesület pénztárába befizetni. Tagsági díj fizetése minden egyesületi tag részére kötelező. Ennek mértékét a Vezetőség állapítja meg, amely mértéke 3000,- Ft, azaz háromezer forint.
  Tagsági viszony fenntartására van lehetőség, éves 3000.- Ft, azaz háromezer forint az egyesület pénztárába történő egyösszegű befizetés estén. A tagfenntartási díj megfizetésének határideje minden év június 30. napjáig. Egy személy maximum egymást követő négy évben élhet ezzel a lehetőséggel. Azt követően az új tagra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.
 8. Elhalálozás, felmondás vagy kizárás esetén a tagdíjfizetés kötelezettség megszűnik, de a már befizetett tagdíjak és egyéb díjak vissza nem követelhetők..
 9. Az Egyesület tagja, vezető tisztségviselője és felügyelőbizottsági tagja kérheti a bíróságtól a tagok és az egyesület szervei által hozott határozat hatályon kívül helyezését, ha a határozat jogszabálysértő vagy az alapszabályba ütközik.

A határozat hatályon kívül helyezése iránt attól az időponttól számított harminc napon belül lehet keresetet indítani az Egyesület ellen, amikor a jogosult a határozatról tudomást szerzett vagy a határozatról tudomást szerezhetett volna. A határozat meghozatalától számított egyéves, jogvesztő határidő elteltével per nem indítható.

IV. Az Egyesület szervei és azok hatásköre, valamint a vezető tisztségviselőkre vonatkozó összeférhetetlenségi szabályok

A./ A Közgyűlés

 1. Az Egyesület legfőbb döntéshozó szerve a közgyűlés. A közgyűlés dönthet az Egyesületet érintő minden kérdésben. A Közgyűlés nem nyilvános, azon a tagokon és az ügyvezetésen kívül a közgyűlés összehívására jogosult által meghívottak és az alapszabály vagy a közgyűlés határozata alapján tanácskozási joggal rendelkező személyek vehetnek részt.
 2. A közgyűlés hatáskörébe tartozik:

a) az alapszabály elfogadása módosítása;
b) az egyesület megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása;
c) a vezető tisztségviselők (elnök és alelnök, gazdasági felelős, titkár, felügyelő bizottság elnöke és tagjai, fegyelmi bizottság elnöke és tagjai, vezetőség tagjai) megválasztása 5 évre, visszahívása, díjazásának megállapítása;
d) az éves költségvetés elfogadása;
e) az éves beszámoló – ezen belül az ügyvezető szervnek (vezetőség) az egyesület vagyoni helyzetéről szóló jelentésének – elfogadása;
f) a vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető tisztségviselő az egyesülettel munkaviszonyban áll;
g) az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az egyesület saját tagjával, vezető tisztségviselőjével, a felügyelőbizottság tagjával vagy ezek hozzátartozójával köt;
h) a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok, a vezető tisztségviselők és a felügyelőbizottsági tagok vagy más egyesületi szervek tagjai elleni kártérítési igények érvényesítéséről való döntés;
i) a választott könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása; és
j) a végelszámoló kijelölése,
k) a fegyelmi szabályzat elfogadása és módosítása,
l) azok a kérdések, amelyeket az Alapszabály vagy bármely jogszabály a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.

 1. A közgyűlést a vezetőség hívja össze évente legalább egyszer. A közgyűlést a jogszabályban meghatározott rendkívüli esetekben is össze kell hívni. A közgyűlésre a meghívást a hely, az időpont és a javasolt napirendi pontok megjelölésével legalább 15 (tizenöt) nappal korábban meg kell küldeni a tagok részére a helyben szokásos módon. Helyben szokásos módnak minősül az írásbeli értesítés, valamint az egyesület székhelyén történő kifüggesztés.
  A közgyűlési meghívónak az alábbiakat kell tartalmaznia:
  a.) közgyűlést összehívó szerv vagy személy neve, székhelye,
  b.) közgyűlés időpontja,
  c.) közgyűlés helye,
  d.) napirendi pontok,
  e.) figyelemfelhívás határozatképtelenség esetére,
  f.) a napirendet a meghívóban olyan részletességgel kell feltüntetni, hogy a szavazásra jogosultak a tárgyalni kívánt témakörökben álláspontjukat kialakíthassák.
 2. A vezetőség köteles a közgyűlést összehívni a szükséges intézkedések megtétele céljából, ha
  a) az egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi;
  b) az egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni; vagy
  c) az egyesület céljainak elérése veszélybe került.
  Ezen okok alapján összehívott közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra okot adó körülmény megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy az egyesület megszüntetéséről dönteni.
 3. A közgyűlést az egyesület székhelyén kell megtartani, vagy ha a székhely erre nem alkalmas, akkor a közgyűlés a székhely szerinti közigazgatási területen belül erre alkalmas más címre is összehívható. Ha a döntéshozó szerv ülését nem szabályszerűen hívták össze, az ülést akkor lehet megtartani, ha az ülésen valamennyi részvételre jogosult jelen van, és egyhangúan hozzájárul az ülés megtartásához.
 4. A közgyűlési meghívónak tartalmaznia kell azt a figyelmeztetést, hogy amennyiben az eredeti időpontra összehívott Köz-gyűlés határozatképtelen, úgy a meghirdetett időpontot követő 30 nap múlva összehívott megismételt Közgyűlést – az eredeti napirendben szereplő kérdések vonatkozásában – a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképesnek kell tekinteni.
 5. A közgyűlési meghívó kézbesítésétől vagy közzétételétől számított 5 munkanapon belül a tagok és az egyesület szervei a közgyűlést összehívó szervtől vagy személytől a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indoklásával. A napirend kiegészítésének tárgyában a közgyűlést összehívó szerv vagy személy jogosult dönteni. Ha a napirend kiegészítése iránti kérelemről a közgyűlést összehívó szerv vagy személy nem dönt, vagy azt elutasítja, a közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában.
 6. Közgyűlést össze kell hívni, ha azt a bíróság elrendeli, illetőleg, ha legalább a tagok 10 %-a – az ok és a cél írásban történő megjelölésével – kívánja. A tagok írásbeli kérelme alapján az Elnök a kérelem beérkezést követő 30 napon belül, a kérelemben megjelölt ok megjelölésével, gondoskodik a Közgyűlés összehívásáról.
 7. A Közgyűlésen szavazati joggal vehet részt az Egyesület minden tagja, a pártoló és a tiszteletbeli tag kivételével.
 8. A Közgyűlés lefolytatásához levezető elnököt, jegyzőkönyvvezetőt és kettő hitelesítőt kell választani.
 9. A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,
  a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy az egyesület terhére másfajta előnyben részesít;
  b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;
  c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;
  d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki az egyesületnek nem tagja vagy alapítója;
  e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy
  f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.
 10. A közgyűlés határozatait általában egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. A közgyűlés határozatképes, ha a tagok több mint fele jelen van. Határozatképtelenség esetén az ugyanolyan napirenddel összehívott ismételt közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes, amennyiben a tagságot erre a jogkövetkezményre a megismételt közgyűlés meghívójában, illetve ugyanazon a napon tartandó megismételt közgyűlés esetén az eredeti, rendes közgyűlés meghívójában figyelmeztették. Ugyanazon a napon – változatlan napirend mellett – egy órával később az eredetileg határozatképtelen közgyűlés érvényesen megtartható, amennyiben ezt a meghívó tartalmazza.
 11. Az egyesület alapszabályának módosításához a jelen lévő tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.
  Az egyesület céljának módosításához és az egyesület megszűnéséről szóló közgyűlési döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.
  B./
  A Vezetőség, Elnök, a vezetés működési rendje
 12. Az egyesület ügyvezetését az vezetőség látja el. Az egyesület vezető tisztségviselői a vezetőség tagjai. A vezetőség tagjait és elnökét a közgyűlés választja 5 évre. A vezető tisztségviselőket az egyesület tagjai közül kell választani, az alapszabály felhatalmazása alapján. A vezető tisztségviselők legfeljebb egyharmada választható az egyesület tagjain kívüli személyekből.
  A vezetőség tagjai kötelesek a közgyűlésen részt venni, a közgyűlésen az egyesülettel kapcsolatos kérdésekre válaszolni, az egyesület tevékenységéről és gazdasági helyzetéről beszámolni. A mandátum bármely okból történő megszűnésekor a Közgyűlés új tagot választ.
  2 A vezetőség tagjai:

Elnök: név: Tóth Máté
lakhely: 9144 Kóny, Béke utca 13
anyja neve:Rozs Ibolya

Alelnök: név: Horváth Kristóf
lakhely: 9145 Bágyogszovát Rába utca 46
anyja neve: Szabó Csilla

Gazdasági felelős: név: Tóth László
lakhely: 9145 Bágyogszovát Szabadság utca 168
anyja neve: Szalai Zsuzsanna

Titkár : név: Németh Gyula
lakhely: 9144 Kóny Dózsa utca 39
anyja neve: Eőry Mária

Tagok : név: Illés Attila
lakhely: 9144 Kóny Felszabadulás utca 41
anyja neve: Szűcs Ilona

név: Erdős Krisztina
lakhely: 9145 Bágyogszovát Hunyadi utca 5.
anyja neve: Kiss Krisztina Terézia

név: Máté Lénárd
lakhely: 9144 Kóny Mátyás Király utca 43
anyja neve: Böröczki Klára

név: Horváth Roland
lakhely: 9145 Bágyogszovát Gyóni Géza utca 10.
anyja neve: Takács Andrea

név: Virágh Balázs Ferenc
lakhely: 9144 Kóny Béke utca 3/A
anyja neve: Deli Mária Magdolna

név: Báthory Zoltán
lakhely: 9144 Kóny Petőfi utca 46
anyja neve: Báthory Mária

 1. Az vezetőség – a közgyűlés kizárólagos hatáskörét érintő kérdések kivételével – az Egyesületet érintő bármely kérdésben intézkedik és állást foglal.
  Az vezetőség feladatkörébe tartozik:
  a) az egyesület napi ügyeinek vitele, az ügyvezetés hatáskörébe tartozó ügyekben a döntések meghozatala;
  b) a beszámolók előkészítése és azoknak a közgyűlés elé terjesztése;
  c) az éves költségvetés elkészítése és annak a közgyűlés elé terjesztése;
  d) az egyesületi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére vonatkozó, a közgyűlés hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és végrehajtása;
  e) az egyesület jogszabály és az alapszabály szerinti szervei megalakításának és a tisztségviselők megválasztatásának előkészítése;
  f) a közgyűlés összehívása, a tagság és az egyesület szerveinek értesítése;
  g) az ügyvezető szerv által összehívott közgyűlés napirendi pontjainak meghatározása;
  h) részvétel a közgyűlésen és válaszadás az egyesülettel kapcsolatos kérdésekre;
  i) a tagság nyilvántartása;
  j) az egyesület határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése;
  k) az egyesület működésével kapcsolatos iratok megőrzése;
  l) az egyesületet érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak bekövetkezte esetén az e törvényben előírt intézkedések megtétele.
 2. Az vezetőség kizárólagos hatáskörében meghatározza a szervezeti és működési szabályzatot, benne ügykezelési, gazdálkodási és fegyelmi előírásokkal, meghatározza a közgyűlés által elfogadott kereteken belül a részletes éves költségvetést és munkatervet.
 3. Az vezetőség tevékenységéről rendszeresen beszámol a közgyűlésnek.
 4. Az vezetőség üléseit szükség szerint, de legalább félévente tartja. Az üléseket a napirend közlésével az elnök hívja össze írásban, a napirendi javaslat feltüntetésével, az ülés előtt legalább nyolc (8) nappal. Határozatképes az ülés, ha azon a vezetőségi tagok több mint fele jelen van. Az Vezetőség összehívását – a napirend megjelölésével – bármely Vezetőségi tag kezdeményezheti. Amennyiben az Elnök nyolc (8) napon belül az összehívásról nem intézkedik, úgy a kezdeményező tag, vagy a tagok jogosultak az Vezetőségi ülés összehívására. Ha az ülés nem szabályszerűen lett összehívva, az Vezetőség határozatot csak akkor hozhat, ha valamennyi tag jelen van és a határozathozatal ellen senki sem tiltakozik. Az Vezetőség ülése nem nyilvános. Az Felügyelő Bizottság elnöke a vezetőség ülésein meghívottként, tanácskozási joggal vesz részt.
 5. Az Vezetőség a határozatait a jelenlévő tagok egyszerű szótöbbségével, nyílt szavazással hozza meg.
  Szavazategyenlőség esetén a javaslat elvetettnek tekintendő.
 6. Az vezetőségi ülésen külön meghívás alapján meghívott részt vehet tanácskozási és szavazati jog nélkül. A tanácskozási jogot az vezetőség a külön meghívottak számára megszavazhatja.
 7. Az vezetőség a feladatok ellátására tagok és külső szakértők fölkérésével eseti szakmai bizottságokat, munkacsoportokat hozhat létre.
 8. Az Egyesületet a bíróság, más hatóságok és hivatalos szervek előtt, valamint más szervezetekkel és harmadik személyek-kel szemben az Elnök önállóan képviseli, de e jogkörét esetenként a vezetőség bármely tagjára átruházhatja.
  Az Egyesület bankszámlája feletti rendelkezésre az Elnök önállóan nem jogosult a számlavezető pénzintézet előtti eljárásra. Meghatalmazott két vezetőségi tag valamelyikének és az elnök együttes aláírása szükséges.
 9. Az Elnök feladatai és hatásköre: a.) a Közgyűlés, valamint a Vezetőség üléseinek előkészítése és összehívása, b.) az Egyesület képviselete, c.) az Alapszabály, a Közgyűlés és Vezetőség határozatai végrehajtásának felügyelete, d.) irányítja az Egyesület tevékenységét és gazdálkodását, e.) gondoskodik a jegyzőkönyvek vezetéséről, f.) mindazon feladatokat ellátja, amelyeket jogszabály, az Alapszabály, illetőleg a Közgyűlés vagy a Vezetőség a hatáskörébe utal.
 10. Az elnök akadályoztatása vagy tisztségének bármely okból történő megszűnése esetén az egyesületet az egyesület alelnöke képviselheti.
 11. Az alelnök feladatai és hatásköre:
  a.) Az alelnök segíti az egyesület elnökét feladatai elvégzésében
  b.) a Megyei Szövetség rendezvényein képviseli az egyesületet.
 12. Az egyesület titkára:
  a.) segíti az egyesületi elnököt feladatainak ellátásában, végzi az elnök által írásban átruházott munkafeladatokat
  b.) előkészíti a közgyűlés és a vezetőség elé kerülő előterjesztéseket
  c.) gondoskodik a közgyűlés és a vezetőségi ülések jegyzőkönyvének vezetéséről
  d.) irányítja, illetve ellátja az egyesület szerveinek írásbeli teendőit,
  e.) szervezi az egyesült rendezvényeit,
  f.) a titkár helyettesítéséről az elnök dönt,
  g.) kezeli az egyesület iratait,
  h.) vezeti a határozatok tárát,
  i.) vezeti az egyesület tagnyilvántartását.
 13. Az egyesület gazdasági felelőse:
  a.) intézi az egyesület gazdasági ügyeit, az egyesület vagyoni helyzetéről az elnöknek és a vezetőségnek rendszeresen beszámol,
  b.) a pénz- és vagyonkezelésről okmányolt számadásokat készít. Elkészíti az éves költségvetést, a vagyon-mérleget és azokat a vezetőség, majd a közgyűlés elé terjeszti.
  c.) Vezeti a pénztárkönyvet,
  d.) Kezeli az egyesület bevételi és kiadási bizonylatait.
 14. Megszűnik a vezető tisztségviselői megbízatás:
  a) határozott idejű megbízatás esetén a megbízás időtartamának lejártával;
  b) megszüntető feltételhez kötött megbízatás esetén a feltétel bekövetkezésével;
  c) visszahívással;
  d) lemondással;
  e) a vezető tisztségviselő halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével;
  f) a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával;
  g) a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével.
 15. A vezető tisztségviselő visszahívását az egyesült tagjainak legalább 10 %-a és/vagy a felügyelő bizottság indokolt írásbeli javaslattal az vezetőség kezdeményezheti. A visszahívásról a közgyűlés dönt.
 16. A tisztségviselő tisztségéről bármikor lemondhat, azonban ha az egyesület működőképessége ezt megkívánja, a lemondás csak annak bejelentésétől számított hatvanadik napon válik hatályossá, kivéve, ha a közgyűlés az új tisztségviselő megválasztásáról már ezt megelőzően gondoskodott. A lemondás hatályossá válásáig a tisztségviselő a halaszthatatlan döntések meghozatalában, illetve az ilyen intézkedések megtételében köteles részt venni.
  C./
  Felügyelő Bizottság
 17. Az Egyesület és a vezetőség gazdasági munkáját, működése törvényességét háromtagú Felügyelő bizottság kíséri figyelemmel. A Felügyelő bizottság az Egyesület felügyelő szerve. A Felügyelő bizottság tagjait és elnökét a közgyűlés választja meg az egyesület rendes tagjai sorából, többségi szavazattal 5 évre, a vezetőség megválasztásával egyidejűleg. A tagok újraválaszthatók.
 18. A Felügyelő bizottság tagjai:

Elnök: név: Kiss Károly
lakhely: 9144 Kóny, Rákóczi utca 6
anyja neve: Takács Valéria

Tagok : név: Dömötör Attila
lakhely: 9144 Kóny Kossuth utca 10/B
anyja neve: Kovács Terézia

név: Dömötör György
lakhely: 9144 Kóny Alkotmány utca 13
anyja neve: Kovács-Major Teréz

 1. A Felügyelő bizottság ülését annak elnöke hívja össze szükség szerint, de legalább félévente egyszer, írásban, a napirendi javaslat feltüntetésével, az ülés előtt legalább nyolc (8) nappal korábban. Az ülés határozatképes, ha azon a testület több mint fele jelen van. Határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. A Felügyelő bizottság egyebekben az ügyrendjét maga állapítja meg.
 2. A Felügyelő bizottság a vezető tisztségviselőktől jelentést, tájékoztatást, felvilágosítást kérhet, a hivatalos iratokba megkötés nélkül betekinthet.
 3. A Felügyelő bizottság delegált tagja törvényességi észrevételezési joggal részt vesz az vezetőség ülésein, illetve a közgyűlésen. Tevékenységéről beszámol a közgyűlésnek. Az Egyesület működési, szakmai és gazdasági beszámolóját előzetesen véleményezi, s erről tájékoztatja a közgyűlést.
 4. A Felügyelő bizottság észrevételeiről írásban tájékoztatja a vezetőséget. Amennyiben észrevételei alapján az vezetőség nem teszi meg a megfelelő intézkedéseket, a Felügyelő bizottság a közgyűléshez fordulhat. Rendkívül indokolt, jogszabályban rögzített esetben felhívására az elnöknek rendkívüli vezetőségi ülést vagy közgyűlést kell összehívnia az indítványtól számított 30 napon belül. Ha ez nem történik meg, a Felügyelő bizottság maga jogosult a testület összehívására. Ha súlyos és huzamosan fennálló törvény- vagy alapszabály-sértést tapasztal és észrevételei nyomán sem az vezetőség, sem a közgyűlés részéről nem történik meg a megfelelő intézkedés, az ügyészséghez kell fordulnia.
 5. A Felügyelő bizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Nem lehet a Felügyelő bizottság tagja, akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn, továbbá aki, vagy akinek a hozzátartozója a jogi személy vezető tisztségviselője. A Felügyelő bizottság tagság megszűnésére a vezető tisztségviselői megbízatás megszűnésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, azzal, hogy A felügyelő bizottsági tag lemondó nyilatkozatát a jogi személy vezető tisztségviselőjéhez intézi.
  D./
  Fegyelmi bizottság
 6. A fegyelmi bizottság két tagját és elnökét a közgyűlés választja meg többségi szavazattal 5 évre, a vezetőség és a Felügyelő bizottság megválasztásával egyidejűleg.
 7. A fegyelmi bizottság tagjai:

Elnök: név: Szigeti Tivadar
lakhely: 9144 Kóny Felszabadulás utca 36.
anyja neve: Kőműves Mária

Tagok : név: Horváth Gábor
lakhely: 9144 Kóny Soproni utca 16.
anyja neve: Darcsi Terézia

név: ifj. Török Gábor
lakhely: 9147 Dör Szabadság utca 58
anyja neve: Chapó Mária

 1. A fegyelmi bizottság szükség szerint ülésezik. Feladata az vezetőség által tett javaslat alapján a fegyelmi eljárás lefolytatása és az vezetőség felé történő javaslattétel az egyesület tagjának kizárása tekintetében.
 2. A fegyelmi bizottság ülését, annak elnöke hívja össze szükség szerint.
  V.
  Vezető tisztségviselőkre vonatkozó általános szabályok
 3. Megszűnik a vezető tisztségviselői megbízatás:
  a) határozott idejű megbízatás esetén a megbízás időtartamának lejártával;
  b) megszüntető feltételhez kötött megbízatás esetén a feltétel bekövetkezésével;
  c) visszahívással;
  d) lemondással;
  e) a vezető tisztségviselő halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével;
  f) a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával;
  g) a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével.
 4. A vezető tisztségviselő visszahívását az egyesült tagjainak legalább 10 %-a és/vagy a felügyelő bizottság indokolt írásbeli javaslattal az vezetőség kezdeményezheti. A visszahívásról a közgyűlés dönt.
 5. A tisztségviselő tisztségéről bármikor lemondhat, azonban ha az egyesület működőképessége ezt megkívánja, a lemondás csak annak bejelentésétől számított hatvanadik napon válik hatályossá, kivéve, ha a közgyűlés az új tisztségviselő megválasztásáról már ezt megelőzően gondoskodott. A lemondás hatályossá válásáig a tisztségviselő a halaszthatatlan döntések meghozatalában, illetve az ilyen intézkedések megtételében köteles részt venni.

VI.
A határozatok rendje

 1. A Közgyűlésről, valamint a Vezetőség a Felügyelő bizottság és a Fegyelmi bizottság üléseiről részletes jegyzőkönyvet kell vezetni.
 2. A jegyzőkönyveknek tartalmazniuk kell különösen:
 • a megjelent szavazóképes tagok számát (a vezetőség és a Felügyelő bizottság esetében név szerint),
 • a határozatképességet,
 • a véglegesített napirendet,
 • a hozott határozatok szó szerinti közlését, beleértve hatályukat is,
 • a döntéseket támogatók, ellenzők és tartózkodók számát (a vezetőség esetében név szerint).
 1. A jegyzőkönyveket hitelesítik:
 • a közgyűlési jegyzőkönyvet a jegyzőkönyv-vezető és két, a közgyűlés által megválasztott hitelesítő tag,
 • a vezetőségi, a felügyelő bizottsági és a fegyelmi bizottsági jegyzőkönyvet a jegyzőkönyv-vezető és az elnök,
 1. A testületek határozatairól külön nyilvántartást kell vezetni, amely tartalmazza:
 • a határozat véglegesített szövegét,
 • a határozatok számát,
 • a határozathozatal időpontját,
 • annak érvényességi körét, hatályát,
 • a testületi döntéseket támogatók, ellenzők és tartózkodók számát (az vezetőség esetében név szerint),
 1. A testületek döntéseit 15 napon belül írásban közölni kell az érintettekkel, valamint évente ki kell adni a “Hatályos Egyesületi Határozatok” c. kiadványban, amelyet a tagoknak, illetve a határozatokban érintetteknek meg kell kapniuk.

VII.
A testületi összeférhetetlenség

 1. A testületek határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója, élettársa a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a cél szerinti juttatások keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, valamint a tagsági jogviszony alapján nyújtott, az alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatás.
 2. Nem lehet az Egyesület elnöke, vezetőségi tagja, felügyelő bizottsági és fegyelmi bizottsági tagja az a személy, aki:
  a.) olyan civil szervezetnél, amely jogutód nélkül szűnt meg – annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig töltött be vezető tisztséget- úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki,
  b.) az Egyesülettel a megbízatásán kívüli más tevékenységre irányuló munka- vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll,

c.) az Egyesület cél szerinti juttatásaiból részesül – kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat – illetve,
d.) a b.) – c.) pontokban meghatározott személy hozzátartozója,
e) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,
f) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,
g) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette, illetőleg törölte.
h) az a), e), f), g) pontoknál a tiltás az eseménytől számított három évre vonatkozik.

 1. A vezető tisztségviselővel szembeni követelmények és kizáró okok:
  a.) Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.
  b.) Ha a vezető tisztségviselő jogi személy, a jogi személy köteles kijelölni azt a természetes személyt, aki a vezető tisztség-viselői feladatokat nevében ellátja. A vezető tisztségviselőkre vonatkozó szabályokat a kijelölt személyre is alkalmazni kell.
  c.) A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni.
  d.) Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült.
  e.) Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet. Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.

VII.
Az Egyesület gazdálkodása

 1. A működéshez szükséges anyagi eszközök forrásai:
 • a cél szerinti tevékenység folytatásából származó bevétel,
 • a vagyonjövedelem, az eszközök befektetésének bevétele,
 • tagdíj,
 • adomány, támogatás, pályázati bevétel,
 • vállalkozási tevékenységből származó bevétel,
 • egyéb bevételek.
 1. A vagyont pénz- és egyéb eszközök, vagyontárgyak képezik.
 2. Az Egyesület vállalkozási tevékenységet csak céljainak elérése érdekében, azokat nem veszélyeztetve folytathat, a gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, hanem azt a céljai szerinti tevékenységére fordítja.
 3. Minden vagyon és jövedelem az Egyesület alapcéljait szolgálja a non-profit működés alapelvei szerint.
 4. Az Egyesület bankszámlája feletti aláírási és utalványozási jogot az elnök gyakorolja. Az elnök akadályoztatása vagy tisztségének bármely okból történő megszűnése esetén a bankszámla feletti aláírási és utalványozási jogot az vezetőség két tagja együttesen gyakorolja.
 5. Az Egyesület éves költségvetés szerint gazdálkodik. A bevételeit és ráfordításait elkülönítetten tartja nyilván.
 6. Az Egyesület az éves beszámolót a közgyűlés elé terjeszti elfogadásra. A beszámolót a közgyűlés egyszerű szótöbbséggel fogadja el.
 7. Az Egyesület rendes tagjai évente tagdíjat fizetnek, melynek mértékét a Közgyűlés állapítja meg.
 8. Az Egyesület pénzügyi és anyagi tevékenységéért, kötelezettség-vállalásaiért vagyona mértékéig felel.
 9. Az Egyesület megszűnése esetén fennmaradó vagyonáról a közgyűlés dönt.
  VIII.
  Az Egyesület működésének nyilvánossága
 10. Az Egyesület a tagok és a határozatokban érintettek számára minden évben közzéteszi a “Hatályos Egyesületi Határozatok” c. kiadványt.
 11. Az Egyesület cél szerinti juttatásait bárki által megismerhető módon pályázati formához kötheti, ebben az esetben azonban előzetesen pályázati szabályzatot kell alkotnia, amely rendelkezik a pályázat nyilvánosságra hozatali módjáról is.
 12. Az egyesület irataiba a tagok szabadon betekinthetnek, azokat az irattárazás helyszínén tanulmányozhatják. Ez iránti igényüket az elnöknek jelzik szóban vagy írásban, aki nyolc (8) napon belül az igénylő taggal egyeztetett időpontban biztosítja a betekintést.
  IX.
  Vegyes és Záró rendelkezések
 13. Egyesület csak egyesülettel egyesülhet, és csak egyesületekre válhat szét.
  A jogi személy jogutód nélküli megszűnésének általános esetein túl az egyesület jogutód nélkül megszűnik, ha
  a) az egyesület megvalósította célját vagy az egyesület céljának megvalósítása lehetetlenné vált, és új célt nem határoztak meg; vagy
  b) az egyesület tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a tíz főt.
 14. Az egyesület jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők követeléseinek kiegyenlítése után fennmaradó vagyont az alapszabályban meghatározott – ennek hiányában a nyilvántartó bíróság által kijelölt -, az egyesület céljával megegyező vagy hasonló cél megvalósítására létrejött közhasznú szervezetnek kell átadni. A fennmaradó vagyon sorsáról a nyilvántartó bíróság a törlést kimondó határozatában rendelkezik, a vagyonátruházás teljesítésére szükség esetén ügygondnokot rendel ki. A vagyon feletti rendelkezési jog az egyesület törlésével száll át az új jogosultra.

(Az egyesület jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők követeléseinek kiegyenlítése után fennmaradó vagyont az alap-szabályban meghatározott, az egyesület céljával megegyező vagy hasonló cél megvalósítására létrejött közhasznú szervezet:……………………………………………………………………)

 1. A civil szervezet működése felett az ügyészség – a törvényben, valamint a Ptk.-ban meghatározott eltérésekkel – az ügyészségről szóló törvény rendelkezései szerint törvényességi ellenőrzést gyakorol. A törvényességi ellenőrzés nem terjed ki az olyan ügyekre, amelyekben egyébként bírósági vagy közigazgatási hatósági eljárásnak van helye.
 2. Az alapszabályra egyebekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezései az irányadóak.
 3. Az Alapszabály módosításait és az azokkal egységes szerkezetbe foglalt jelen Alapszabály szövegét az Egyesület Közgyűlése a 2020.01.19. napján megtartott ülésén, a 1-1/2020KGY számú határozatával fogadta el, és 2020 év 01 hó 31 napján lépteti hatályba.

Záradék: Alulírott Tóth Máté. elnök, mint az Egyesület törvényes képviselője a jelen nyilatkozatommal igazolom, hogy a jelen létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapszabály-módosítások alapján hatályos tartalmának.

Kelt: Kóny 2020 évi 01 hó 28 napján

Comments are closed.

Copyright © Minden jog fenntartva!
Premium Designes Themes by Sketch